Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje


W ramach konkursu można realizować następujące rodzaje projektów, które tematycznie wpisują się w zakres inteligentnych specjalizacji i dotyczą:


1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych,

w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej,

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej,

4) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

5) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów
i usług.


Termin naborów:
kwiecień - sierpień 2018

Wnioskodawca:
Przedsiębiorca w ewentualnych partnerstwach z:
- innymi przedsiębiorcami,
- jednostkami naukowymi,
- szkołami wyższymi,
- IOB,
- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
- organizacjami pozarządowymi,
- innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.


Intensywność wsparcia:
W zależności od typu projektu


Koszty kwalifikowalne:

W zależności od typu projektu:
a. koszty aparatury badawczej i materiałów
b. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt
c. koszty wartości niematerialnych i prawnych
d. Koszty operacyjne, w  tym  koszty  materiałów i dostaw
e. koszt podwykonawstwa - zlecenie części badań dla uczelni
f. koszty budynków i gruntówSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję


Konkurs skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, który zachęca do wykorzystania procesu wzorniczego we własnej działalności.


Termin naborów:
Etap I (Audyt wzorniczy) – lipiec-wrzesień 2018
Etap II (Wdrożenie innowacji produktowej jako rezultatu z Etapu I) – 30.05.2018 - 31.05.2019


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Maksymalny poziom dofinansowania:
Etap I - do 100 000 PLN
Etap II - do 3 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
Etap I - do 85%
Etap II - do 70%


Koszty kwalifikowalne:

- usługi doradcze
- zakup maszyn i urządzeń
- zakup wartości niematerialnych i prawnychSkontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje MŚP


Konkurs skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, chcących nawiązać współpracę z jednostką naukową z określonej dziedziny gospodarczej. Projekt polega na opracowaniu przez jednostkę naukową  nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.


Termin naboru:
I nabór: 08.06.2017 - 08.02.2018
II nabór: 22.03.2018 - 22.11.2018


Wnioskodawca:
Sektor MŚP


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
60 000 PLN


Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowalnych:

400 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
85%


Przeznaczenie dotacji / koszty kwalifikowalne:

Opracowania nowego produktu lub projektu wzorniczego lub nowej technologii produkcji lub ulepszeniu wyrobu/technologii produkcji, przez jednostkę naukową (np: Politechnika) na zlecenie przedsiębiorstwa.Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.1.1 Szybka ścieżka


Konkurs adresowany jest do przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi lub produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej i badawczej.


Termin naborów:
I nabór: 01.03.2018 – 30.05.2018 (MŚP)
II nabór: 01.03.2018 – 29.06.2018 (duże firmy)
III nabór: 16.08.2018 - 14.12.2018 (MŚP)
IV nabór: 03.09.2018 - 30.09.2018 (duże firmy)

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
2 000 000 PLN - dla sektora MŚP
12 000 000 PLN - dla dużych przedsiębiorstw


Maksymalna wielkość dofinansowania:

20 000 000 EUR


Maksymalna intensywność wsparcia:
dla Badań przemysłowych:
   - 80% dla mikro/małych przedsiębiorstw
   - 75% dla średnich przedsiębiorstw
   - 65% dla dużych przedsiębiorstw

dla Prac rozwojowych:
   - 60% dla mikro/małych przedsiębiorstw
   - 50% dla średnich przedsiębiorstw
   - 40% dla dużych przedsiębiorstw


Koszty kwalifikowalne:

- Koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu
- Koszt aparatury badawczo-naukowej
- Koszt budynków i gruntów w zakresie i przez okres trwania projektu
- Koszt podwykonawstwa części zadań projektowych wykonanych przez jednostkę naukową
- Koszty operacyjne tj. koszty materiałów, aparatury laboratoryjnej, środki eksploatacyjne
- Koszty pośrednie

Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


W ramach działania przewidziane jest wsparcie na tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój ich poprzez samodzielną działalność badawczo-rozwojową poparta współpracą z jednostką naukową.


Termin naborów:
II/III kwartał 2018

Wnioskodawca:
Sektor MŚP oraz duże przedsiębiorstwa


Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
2 000 000 PLN


Maksymalna intensywność wsparcia:
do 45% na Prace rozwojowe
do 70% w ramach pomocy regionalnej


Koszty kwalifikowalne:

- Środki trwałe - zakup maszyn, urządzeń
- Zakup aparatury badawczej
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie, systemy B2B itp.
- Budowa i rozbudowa
- Prace rozwojowe

Skontaktuj się z nami aby uzyskać informację co do możliwości uzyskania dotacji z powyższego konkursu.